Juridisch

Juridisch

CREAwiki streeft zorgvuldigheid na om vraag met betrekking tot het gebruik van deze web-site. Hiervoor hebben we cookie verklaring en privacy verklaring opgesteld.


Cookie verklaring

CREAwiki maakt geen gebruik van cookies.

Privacyverklaring

Via onderstaande links zijn alle voorwaarden te vinden welke van toepassing zijn:


PRIVACYVERKLARING ATO B.V. 2021 

KvK-nummer: 80722172. 

ATO B.V. handelend onder de naam ATOwiki.

ATOwiki verwerkt persoonsgegevens van gebruikers die ATOwiki.com bezoeken en gebruiken. In deze privacyverklaring informeren wij u welke gegevens ATOwiki verwerkt en waarom. ATOwiki is de verantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. 

Voor aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Over het gebruik van cookies kunt u in onze ​Cookieverklaring meer informatie vinden.

Met het bezoek aan en gebruik van ATOwiki.com accepteert u de volgende voorwaarden. 

ARTIKEL 1: TOEGANG TOT DE WEBSITE

1.1 De toegang tot de website van ATOwiki en het gebruik daarvan is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

1.2 ATOwiki verwerkt informatie die de gebruiker zelf verstrekt en informatie die automatisch wordt verzameld. Enkele voorbeelden zijn informatie omtrent registratie als gebruiker of informatie omtrent geplaatste Kavels. 

ARTIKEL 2: DOELEINDEN VERZAMELDE INFORMATIE 

2.1 ATOwiki gebruikt de verzamelde gegevens voor de levering van diensten en het naleven van contractuele verplichtingen. In dit verband gebruiken we uw gegevens om: 

 • u in staat te stellen om van ons online platform gebruik te maken, inclusief de betaalfuncties;
 • het online platform in een formaat te tonen dat overeenkomt met uw internetbrowser en het apparaat dat u gebruikt; 
 • klantenservice te bieden via verschillende kanalen, zoals e-mail en telefoon;
 • u statusupdates, facturen en/of betalingsherinneringen te sturen per e-mail, sms, WhatsApp of andere dichte berichten of pushmeldingen, en;  
 • onze interne administratie op orde te houden. 

2.2 Om het ATOwiki online platform aantrekkelijk te maken voor al onze gebruikers, is het ATOwiki’s (gerechtvaardigd) belang om te achterhalen waar u op klikt en wat u van onze diensten vindt. Met deze reden verwerken we uw gegevens om: 

 • suggesties (zoals interessante Kavels) en gerichte advertenties (op andere websites) op basis van uw activiteiten op ons online platform te tonen;
 • u over extra diensten, evenementen, aanbiedingen, promoties en voordelen te informeren;
 • contact te houden via e-mail, telefoon of sms (of een andere directe berichtenservice) of voor het beantwoorden van uw vragen;
 • u uit te nodigen feedback te geven over onze diensten, en;
 • geanonimiseerde statistische informatie op te stellen die we gebruiken voor doelgroep- en marktanalyses en voor het verbeteren van de navigatie op ons online platform.

2.3 Het is ATOwiki’s gerechtvaardigd belang om een vertrouwd en veilig online platform te bieden en te onderhouden. We kunnen uw gegevens ook verwerken en opslaan om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Om deze redenen verwerken wij persoonsgegevens voor het: 

 • voorkomen, opsporen en tegengaan van fraude of anderszins onrechtmatig gebruik van ons online platform of diensten;
 • registreren, bemiddelen en oplossen van mogelijke geschillen of onregelmatigheden;
 • voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, zoals het bijhouden van gegevens en het naleven van regels in het kader van strafrechtelijke of andere onderzoeken door bevoegde autoriteiten; 
 • handhaven van onze voorwaarden en ander beleidslijnen;
 • gebruiken van voorspellingsmodellen, op basis waarvan we kunnen besluiten om een vorm van betalingszekerheid te vragen of om uw bod of betaling tegen te houden. We gebruiken bijvoorbeeld uw bied-, koop- of verkoopgeschiedenis en locatie om de kans te voorspellen dat een koopovereenkomst wordt geannuleerd. Op basis van de uitkomst van het model kunnen we u vragen om, als veiligheidsmaatregel, uw creditcard te verifiëren voordat u een bod uitbrengt.

ARTIKEL 3: VERSTREKKEN VAN INFORMATIE AAN DERDEN

3.1 Informatie wordt verstrekt aan derden wanneer u Kavels koopt of verkoopt via het ATOwiki online platform. Gebruikers kunnen toegang krijgen tot (contact)gegevens zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, omdat dit noodzakelijk kan zijn voor het afronden of uitvoeren van de transactie. 

3.2 Informatie wordt verstrekt aan derden met uw toestemming. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een gebruiker u direct terug wilt betalen. In die situaties vragen we om uw toestemming om uw financiële gegevens met die gebruiker te delen.

3.3 Informatie wordt verstrekt aan derden indien ATOwiki (wettelijk) verplicht is of voor de handhaving van onze voorwaarden. We kunnen uw gegevens ook bekendmaken aan derden: 

 • als wij ons daartoe verplicht voelen, bijvoorbeeld in geval van geschillen of als uw gebruikersmateriaal kennelijk onrechtmatig is;
 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals gerechtelijke bevelen;
 • om samen te werken met autoriteiten zoals de politie of belastingautoriteiten, en; 
 • om de voorwaarden van ATOwiki te handhaven.

ARTIKEL 4: BEWARING VAN INFORMATIE 

ATOwiki bewaart uw persoonsgegevens voor zo lang​ deze ​nodig​ zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of gebruikt​ worden, tenzij een langere bewaartermijn vereist of toegestaan is volgens de wet. Na de betreffende periode, zal ATOwiki uw informatie verwijderen of anonimiseren. 

ARTIKEL 5: BEHEREN VAN INFORMATIE 

5.1 U kunt de informatie die aan uw Account is gekoppeld, aanpassen door naar uw accountinstellingen te gaan. 

5.2 Indien u wilt weten welke gegevens wij van u hebben, kunt u ons vragen u een overzicht te verstrekken. Ook kunt u ons vragen uw persoonsgegevens te verwijderen. U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar privacy@atowiki.com. Geef in het onderwerp aan of het om een toegang- of verwijderingsverzoek gaat. Hierdoor kunnen we u sneller helpen. Houd er rekening mee dat ATOwiki u om aanvullende informatie kan vragen om uw identiteit te bepalen, zoals een kopie van uw identiteitsbewijs. 

5.3 ATOwiki dient mogelijk bepaalde informatie te bewaren om te voldoen aan de nationale wet- of regelgeving (bijvoorbeeld om te voldoen aan toepasselijke belastingwetgeving), om fraude te voorkomen en te bestrijden, om eventuele geschillen op te lossen en om onze voorwaarden te handhaven. 

5.4 U kunt in bepaalde gevallen bezwaar maken tegen bepaalde verwerkingen of ons vragen om bepaalde verwerkingen tijdelijk stop te zetten. 

5.5 Indien u ons toestemming heeft gegeven voor bepaald gebruik van uw gegevens door ons, bijvoorbeeld voor het verzenden van marketing e-mails, kunt u eenvoudig uw toestemming intrekken. U kunt dit doen via uw Account of door op ‘afmelden’ in een e-mail te klikken. 

ARTIKEL 6: PRIVACYSCHENDING

Indien u vermoedt dat ATOwiki uw rechten heeft geschonden, verzoekt ATOwiki u vriendelijk om ons hiervan op de hoogte te stellen door een email te sturen naar privacy@atowiki.com. Dit stelt ATOwiki in staat om de situatie zo snel mogelijk te onderzoeken. U kunt ook een klacht indienen bij de relevante nationale toezichthoudende autoriteit. 

ARTIKEL 7: WIJZIGINGEN

ATOwiki is te allen tijde gerechtigd deze Privacyverklaring te wijzigen of aan te vullen. De meest actuele Privacyverklaring is te vinden op het online platform. Indien een wijziging of aanvulling uw rechten of verplichtingen op significante wijze beïnvloedt, zullen wij uw hiervan door middel van een e-mail op de hoogte brengen. 

CONTACT

Als u vragen heeft over deze Privacyverklaring, kunt u op elk moment contact met ons opnemen via ATOwiki contactformulier.